Skip to content
Sale!

คำตรัสของพระพุทธเจ้า

Original price was: ฿250.00.Current price is: ฿187.00.

หนังสือ คำตรัสของพระพุทธเจ้า

ทุกอย่างย่อมมีเหตุ ดังคำตรัสของพระพุทธเจ้าก็ล้วนก่อเกิดจากเรื่องราวอันเป็นเหตุให้เกิดคำตรัสสั่งสอนแก่บุคคลนั้นหนังสือ คำตรัสของพระพุทธเจ้า เหตุแห่งคำตรัส รวบรวมเอาคำตรัสของพระพุทธเจ้าในช่วงตอนที่ซาบซึ้งกินใจ อีกทั้งยังบรรจุเรื่องราวที่ร้อยเรียงอย่างสนุกสนานและเข้าใจได้ง่าย