Skip to content
Sale!

ปางพระพุทธรูป

Original price was: ฿150.00.Current price is: ฿75.00.

หนังสือ ปางพระพุทธรูป

การศึกษาประวัติพระศาสดาและประวัติความเป็นมาของศาสนา ถือว่าเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนพึงกระทำ หนังสือ ปางพระพุทธรูป เล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาสี่ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นบทนำถึงความสำคัญและประวัติการสร้างพระพุทธรูปพระพุทธรูปปางต่างๆ ลักษณะสำคัญของพระพุทธรูปหนังสือเล่มนี้สวยงามและเปี่ยมคุณค่าในทางสาระธรรม

Weight 265 kg