Skip to content
Sale!

ผักและสุขภาพ

฿251.00

หนังสือ ผักและสุขภาพ

เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผักนานาชนิด เช่น ผักใบผักดอก ผักหัว ผักผล ผักฝัก ผักหน่อ และเห็ด ในด้านต่าง ๆ ตลอดถึงคุณค่าและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนอกจากนี้ภายในเล่มยังประกอบไปด้วยเนื้อหาในด้านสขุภาพโดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ทั้งผักใบผักดอกผักหัวและผักหน่อ ผักผลและผักฝัก เห็ด สุขภาพ

Weight 461 kg