Skip to content
Sale!

พระพุทธรูปและเทวรูป ศิลปะล้านนา สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์

฿416.00

หนังสือ พระพุทธรูปและเทวรูป ศิลปะล้านนา สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์

หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวของพระพุทธรูปและเทวรูปในยุคศิลปะต่างๆ ตั้งแต่ล้านนา สุโขทัย อยุธยา จนถึงรัตนโกสินทร์ พร้อมภาพสีประกอบของพระพุทธรูปและเทวรูป โดยก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวจะมีการเกริ่นนำเล่าถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาในแต่ละยุคสมัยอันส่งผลต่อความเชื่อและค่านิยมในการสร้างพระพุทธรูปและเทวรูปในสมัยต่างๆ อันมีเอกลักษณ์เฉพาะตน

Weight 815 kg