Skip to content
พระพุทธรูปและเทวรูป ศิลปะล้านนา สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์
สำนักพิมพ์สำนักพิพม์คติ
ผู้เขียนสำนักพิมพ์คติ
ISBN 978-616-90706-8-9
จำนวนหน้า 288

฿416.00

หนังสือ พระพุทธรูปและเทวรูป ศิลปะล้านนา สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์

หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวของพระพุทธรูปและเทวรูปในยุคศิลปะต่างๆ ตั้งแต่ล้านนา สุโขทัย อยุธยา จนถึงรัตนโกสินทร์ พร้อมภาพสีประกอบของพระพุทธรูปและเทวรูป โดยก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวจะมีการเกริ่นนำเล่าถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาในแต่ละยุคสมัยอันส่งผลต่อความเชื่อและค่านิยมในการสร้างพระพุทธรูปและเทวรูปในสมัยต่างๆ อันมีเอกลักษณ์เฉพาะตน