Skip to content
ฟรุตตี้ พาทิสเซอรี
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แสงแดด
ผู้เขียนสำนักพิมพ์แสงแดด
ISBN 978-616-284-427-0
จำนวนหน้า 108

฿200.00

หนังสือ ฟรุตตี้ พาทิสเซอรี

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับส่วนผสมและอุปกรณ์จำเป็นที่ใช้ทำของหวานจากผลไม้ โดยสูตรส่วนใหญ่เน้นการใช้ผลไม้สด รวมถึงผลไม้แช่แข็ง น้ำผลไม้ ผลไม้กระป๋อง นอกจากนี้ยังเพิ่มเติมเทคนิคเกี่ยวกับการเตรียมผลไม้และวิธีการใช้ผลไม้สำหรับตกแต่งอีกด้วย