Skip to content
Sale!

สร้างสุขภาพ เท่าทันโรค

Original price was: ฿160.00.Current price is: ฿112.00.

หนังสือ สร้างสุขภาพ เท่าทันโรค

สุขภาพดีเป็นทั้งเหตุและผล และเป็นทั้งต้นทางและปลายทางของการมีคุณภาพชีวิต เพราะสุขภาพดีเป็นปัจจัยหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตให้เกิดผลิตผลทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคม ขณะเดียวกันผลิตผลที่เกิดขึ้นก็ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของเราที่กำหนดและส่งผลต่อระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งรวมถึงการมีสุขภาพดีทั้งทางกายและทางจิตใจด้วย อาจกล่าวได้ว่าสุขภาพเป็นทั้งทุนและผลตอบแทนในการดำเนินชีวิตของเรา

ภายในเป็นการรวบรวมบทความเกี่ยวสุขภาพที่เป็นประโยชน์ สำหรับผู้รักการดูแลสุขภาพ ด้วยข้อมูลด้านสุขภาพ ทั้งเรื่องการดูแลความสวยงามบนใบหน้า การถนอมดวงตาให้สดใส การดูแลฟันดี ฟันสวย ด้วยมือเรา การฝึกฝนกล้ามเนื้อเพื่อชะลอวัย ผู้หญิงกับการออกกำลังกาย ศาสตร์และศิลป์ของการนอนหลับ ทุกข์สุขของเท้า รองเท้าช่วยได้ และอื่นๆ อีกมายมาก โดยเรียบเรียงเนื้อหาให้เข้าใจง่ายๆ สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตได้จริง

Weight 246 kg