Skip to content
หนังสือภาพผักผล
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แสงแดดเพื่อนเด็ก
ผู้เขียนสำนักพิมพ์แสงแดด
ISBN 974-7590-99-9
จำนวนหน้า 72

฿90.00

หนังสือภาพ ผักผล

สมุดภาพเล่มนี้ว่าด้วยข้อมูลภาษาไทย-อังกฤษของผักผล 31 ชนิด พร้อมชื่อวิทยาศาสตร์ ถิ่นกำเนิด ลักษณะสีสันของใบ ดอก ผล เมล็ด สรรพคุณ คุณค่าทางโภชนาการ และชนิดของอาหารที่ปรุงด้วยผักนั้นๆชัดเจน นำไปแสดงนิทรรศการได้ นอกจากความรู้เรื่องผักแล้วยังได้ความรู้เรื่องภาษาอังกฤษอีกด้วย