Skip to content
Sale!

หนังสือภาพวังและตำหนัก

Original price was: ฿200.00.Current price is: ฿100.00.

หนังสือภาพ วังและตำหนัก

เป็นสมุดภาพเสริมการเรียนการสอนที่รวบรวมภาพวัง 31 แห่งที่งดงาม และทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลป-วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละยุคสมัย พร้อมข้อมูลภาษาไทย-อังกฤษของวังในแง่ของประวัติความเป็นมา การใช้งานทั้งในอดีตและปัจจุบันสถาปัตยกรรม รวมถึงที่ตั้ง

Weight 395 kg