Skip to content
อาหารไทยสารพัดแบบ
ISBN978-974-9665-23-7
จำนวนหน้า 120

฿80.00

หนังสือ อาหารไทยสารพัดแบบ หนึ่งในหนังสือชุด “สารพัด
รส” เป็นหนังสือรวบรวมอาหารไทยจานอร่อย ที่ได้รับการ
ปรุงอย่างลงตัว มีตั้งแต่อาหารประเภทนํ้าแกง ประเภท
ผัดขลุกขลิก ประเภทพื้นบ้าน และประเภททอดตุ๋น โดย
แต่ละจานอาหารบอกสัดส่วนเครื่องปรุงและวิธีการปรุง
อย่างละเอียด