Skip to content
Sale!

เครื่องทอง รัตนโกสินทร์

Original price was: ฿490.00.Current price is: ฿416.00.

หนังสือ เครื่องทองรัตนโกสินทร์

เครื่องทองรัตนโกสินทร์ที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้ มีทั้งเครื่องทองประกอบพระราชอิสริยยศสำหรับพระมหากษัตริย์ และเครื่องอิสริยยศที่พระเจ้าแผ่นดินทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเป็นเครื่องประกอบอิสริยศักดิ์แก่พระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางที่มีบรรดาศักดิ์ตั้งแต่ชั้นพระยาขึ้นไป อันเป็นแบบแผนข้อกำหนดที่ถือปฏิบัติในราชสำนักสยามสืบเนื่องมาหลายศตวรรษ โดยผลงานการสรรค์สร้างเครื่องทองในราชสำนักอันวิจิตรประณีตเหล่านี้ ล้วนเป็นฝีมือของช่างทองหลวง ผู้ซึ่งสันทัดทั้งในงานเชิงช่างและมีความรู้ความเข้าใจในการกำหนดรูปแบบของเครื่องทองที่แสดงถึงฐานันดรศักดิ์ของบุคคลระดับต่างๆเป็นอย่างดี

Weight 774 kg